top of page

Miten voit saada avustajan?

Henkilökohtaisen avustajan voi saada oman kuntansa vammaispalvelusta. Kunta voi järjestää henkilökohtaisen avun kolmella tavalla. Nämä tavat ovat palveluseteli, työnantajamalli sekä kunnan oma tai ostopalvelu. Kaikki nämä toteuttamistavat ovat henkilökohtaisen avun käyttäjälle maksuttomia.

Palveluseteli

Palvelusetelimallissa asiakas valitsee eri palveluntuottajista itselleen sopivan vaihtoehdon. Palvelusetelin käyttö helpottaa henkilökohtaisen avun käyttäjän tilannetta erityisesti silloin, kun kyseessä ovat pienet viikoittaiset avustajatuntimäärät tai kun vakituiselle avustajalle tarvitaan sijaisia. Palveluseteli voi myös kattaa suurtakin henkilökohtaisen avun tarvetta, koska käyttöalaa ei ole rajoitettu.

Tässä vaihtoehdossa kunta antaa henkilökohtaisen avun käyttäjälle palvelusetelin avustajapalveluiden hankkimista varten. Henkilökohtaisen avun käyttäjä voi palvelusetelinsä avulla hankkia avustajapalvelun henkilökohtaisen avun palveluntuottajalta. Kunta valvoo jatkuvasti henkilökohtaista apua tuottavien palveluseteliyritysten palvelun laatua.


Työnantajamalli

Työnantajamallissa henkilökohtaisen avun käyttäjä palkkaa itse avustajansa ja toimii siten tämän työnantajana. Malli edellyttää henkilökohtaisen avun käyttäjältä kykyä ja halua toimia työnantajana. Kunta korvaa henkilökohtaisen avun käyttäjälle avustajan palkkaamisesta johtuvat kustannukset sekä muut työnantajan maksettavat lakisääteiset maksut ja korvaukset.

Kunnan oma tai ostopalvelu

Kunnan omassa tai ostopalvelussa kunta hankkii henkilökohtaisen avun käyttäjälle avustajapalvelun julkiselta tai yksityiseltä palveluntuottajalta. Kunnalla on mahdollisuus järjestää henkilökohtaista apua myös itse osana omaa toimintaansa tai tehden yhteistyötä muiden kuntien tai kuntayhtymien kanssa. Kunnan ja palveluntuottajan tehdessä ostopalvelusopimusta tulisi ottaa tarkasti huomioon asiakkaan toiveet sekä vammasta tai sairaudesta johtuvat yksilölliset avuntarpeet.

bottom of page