top of page

Henkilökohtainen apu

Mitä henkilökohtainen apu on?

Henkilökohtainen apu tarkoittaa vaikeavammaisen henkilön avustamista päivittäisissä toimissa sekä kotona että kodin ulkopuolella. Vaikeavammaisella henkilöllä tarkoitetaan henkilöä, jolla on sellainen vamma tai sairaus, jonka vuoksi hän tarvitsee toisen henkilön apua suoriutuakseen päivittäisistä toiminnoistaan. Tällaisia toimintoja ovat esimerkiksi asuminen, työnteko tai opiskelu, vapaa-ajan toiminta sekä erilaiset osallistumiseen, liikkumiseen tai asioimiseen liittyvät toiminnot. Päivittäisiä toimia ovat lisäksi muun muassa pukeutuminen, henkilökohtaisen hygienian hoito, vaate- ja ruokahuolto, kodin siisteydestä huolehtiminen sekä asiointi.

Henkilökohtaisen avun käyttäjä saa päättää itse avustuksensa sisällöstä, paikasta ja ajankohdasta sekä siitä, kuka hänen avustajanaan toimii. Henkilökohtaisen avun tarkoituksena on taata vaikeavammaiselle henkilölle itsenäinen elämä.


#henkilökohtainenavustaja #henkilökohtainenapu #avustajapalvelut #vammaispalvelut #aarreavustajat

bottom of page